Хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися на досягнутому, а йти далі. У цьому полягає основна місія сучасного вчителя.

вівторок, 16 червня 2015 р.

Прийом «Асоціативний рядок» чи прийом «асоціативний рядок» Про вживання великої і малої літери у власних і загальних назвах на позначення методичних понять.

 Прикро вражає те, що останнім часом автори наукових і навчально методичних текстів, зокрема надрукованих у провідних усеукраїнських фахових виданнях, використовують різні варіанти написання назв методів і прийомів, котрі не відповідають правописним нормам сучасної української літературної мови Це пов’язано передусім із недостатнім опануванням правил українського правопису. Родові найменування метод і прийом, як і інші методичні найменування технологія, методика, підхід, спосіб, етап модель тощо), за нормами орфографії пишемо з малої літери (наприклад, методи навчання, загальнодидактичні методи, методичні прийоми, прийоми дослідницького методу та ін.), крім тих випадків, коли ці поняття виступають початковими словами будь якого тексту Назви методів і прийомів, тобто видові найменування у складі методичної термінології, потрібно писати з великої літери й у лапках. Наприклад, метод «ПРЕС», метод «Мозкова атака», прийом «Дослідження моделювання», прийом «Мікрофон» тощо. Ця орфографічна норма поширюється і на правопис інших видових найменувань у поєднанні з родовими, такими як рубрика, вправа гра вікторина завдання, проект та ін. рубрика «Читайте українською!», вправа «Перевір себе», лінгвістична гра «Хто більше?», мовознавча гра «Добери антонім», мовознавча вікторина «Назви іншим словом», завдання «Ти – редактор», ігрове завдання «Знайди зайве слово», спільний проект «Чи знаєте ви…»). Проте якщо методичне видове найменування вживають без родової назви, то його слід писати з малої літери й без лапок Наприклад: зошит з практикуму з правопису української мови (але основна мета вивчення курсу 1 Цей матеріал опубліковано в журналі «Дивослово» (2013. – № 1. – С. 20). за вибором «Практикум з правопису української мови»); навчання орфографії на внутрішньопредметних зв’язках (але основні поняття розділу «Орфографія»). Це стосується також і правопису видових найменувань методів та прийомів. Порівняймо: 1. Метод «Мозковий штурм» спонукає учнів виявляти уяву і творчість. – Варіантів мозкового штурму може бути кілька. 2. Прийом «Лінгвістична дуель» сприяє формуванню в учнів продуктивної мовленнєвої діяльності. – Під час лінгвістичної дуелі вчитель здійснює процес ефективного спілкування учнів З малої літери пишемо видове найменування методу чи прийому, якщо його вжито у складі підрядного словосполучення в ролі залежного компонента у формі родового відмінка, де головним словом виступає родова назва (метод або прийом): метод вільного письма (але метод «Вільне письмо»), метод символічного бачення смислу тексту (але метод «Символічне бачення смислу тексту»), метод морфологічного ящика (але метод «Морфологічний ящик»), прийом рефлексивної бесіди (але прийом «Рефлексивна бесіда»). Тож варіант написання видових найменувань методів і прийомів у лапках, але з малої літери є штучним і не відповідає нормам чинного українського правопису.

Сергій Омельчук, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри мовознавства Херсонського державного університету

Календар пам'ятних дат на ІІ півріччя 2015


понеділок, 1 червня 2015 р.

Державна підсумкова атестація
Українська мова
наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192
9 клас
Державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант) проводитиметься з 1 по 8 червня за розкладом навчального закладу.
Оформлення у класному журналі
Бали за атестацію в основній школі  виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація».
Оформлення атестаційних робіт
Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт.
У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, наприклад: 01.06.2015 р. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:
Робота
з державної підсумкової атестації
з української мови за курс основної школи
 учня (учениці) 9 класу
( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад:
  Диктант

У пошуках слова

Проходження атестації

Проходження атестації з української мови є обов’язковим.
Ефективною формою перевірки орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів є контрольний текстовий диктант. Перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила, ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації, належним чином оформляти роботу. Перевірка здійснюється фронтально за звичною методикою.
На проведення атестації відводиться 1 астрономічна годинаВідлік часу ведеться від початку читання вчителем тексту.За обсягом тексти диктантів повинні містити 160 -170 слів.
Визначаючи кількість слів у диктанті, враховують як самостійні, так і службові частини мови.